2 cách chèn script amp trong thiết kế blogspot

Bài này giới thiệu 2 cách chèn script amp trong thiết kế blogspot không báo lỗi, đúng chuẩn không trượt phát nào.

Cách 1: Chèn như sau

<script async=’async’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0.js’></script>
<script async=’async’ custom-element=’amp-form’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js’></script>
<script async=’async’ custom-element=’amp-lightbox’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0/amp-lightbox-0.1.js’></script>
<script async=’async’ custom-element=’amp-analytics’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js’></script>
<script async=’async’ custom-element=’amp-ad’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js’></script>

Cách 2: ngắn hơn cách 1
<script async=’async’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0.js’ />
<script async=’async’ custom-element=’amp-form’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js’ />
<script async=’async’ custom-element=’amp-lightbox’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0/amp-lightbox-0.1.js’ />
<script async=’async’ custom-element=’amp-analytics’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js’ />
<script async=’async’ custom-element=’amp-ad’ src=’https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js’ />
—————————————————————

2 cách đều chèn trước thẻ đóng </header>
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.