Thêm www cho tên miền chạy Opencart

Thêm www cho tên miền chạy Opencart
Thêm và .htaccess

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.doamin.com/$1 [L,R=301]


và thêm www vào tên miền trong phần config.php

<?php
// HTTP
define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'');
define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP);
// HTTPS

define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP);

Đăng bởi : Doan Nguyen Thêm www cho tên miền chạy Opencart Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét