Hướng dẫn thêm folder chứa hình cho mod news code TGT

Hướng dẫn thêm folder chứa hình cho mod news code TGT

Chắc hẳn khi thêm/sửa tin tức bạn sẽ thấy file hình tin tức vào sai vị trí trong thư mục con của upload, và bây giờ hãy làm theo hướng dẫn sau để khắc phục tình trạng đó nhé.


Bước 1:
Mở tgt/tgt_music.php thêm dưới:
Mã:
define("ADV_FOLDER_ABSOLUTE", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . '/upload/adv'); // UPLOAD BANNER
define("ADV_FOLDER", 'upload/adv');

đoạn này:

Mã:
define('FOLDER_NEWS', $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .'/upload/news/' . date("Ym"));
define('LINK_NEWS', 'upload/news/' . date("Ym"));


Bước 2: Mở index.php thêm dưới:
Mã:
                // video
                @mkdir('upload/', 0777);
                @mkdir('upload/video', 0777);
                @mkdir('upload/video/'.date("Ym"), 0777);

đoạn này
Mã:
                // news
                @mkdir('upload/', 0777);
                @mkdir('upload/news', 0777);
                @mkdir('upload/news/'.date("Ym"), 0777);


Bước 3: Mở admin/media/news.php
Sửa img 2 phần add và edit thành như sau:
Mã:

            if(move_uploaded_file ($_FILES['img']['tmp_name'],FOLDER_NEWS."/".time()."-".$_FILES['img']['name'])) {
            $img = LINK_NEWS."/".time()."-".$_FILES['img']['name'];
            $img = LINK_NEWS."/".time()."-".$_FILES['img']['name'];


Bước 4: Xóa cache và thưởng thức.

Tác giả: Đoàn Nguyễn

Đăng bởi : Doan Nguyen Hướng dẫn thêm folder chứa hình cho mod news code TGT Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
Xem nhiều
Blog