Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3

Download gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho Opencart 3


Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 30/10/2017 và up lên Google Driver:
 (Trong file tải về có sẵn hướng dẫn cài ngông ngữ)

Sử dụng cho Opencart 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.20 Nhận xét