Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0

Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0

Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0


Nguôn ngữ của thành viên moused72 . Tải về ngày 23/01/2018 và up lên Google Driver:
 (Trong file tải về có sẵn hướng dẫn cài ngông ngữ)

Sử dụng cho Opencart 3.0.2.0 và 3.0.2.1b

Tải về link Google Drive:


Đăng bởi : Doan Nguyen Tải về Tiếng Việt cho Opencart 3.0.2.0 Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét