Tự động nhập meta tag title sản phẩm trong Opencart

Tự động nhập meta tag title sản phẩm trong Opencart
Bài này hướng dẫn tự động nhập meta tag title sản phẩm trong Opencart bằng đoạn script trong form sản phẩm, danh mục, và thông tin.


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI TIẾT

1. Trang Thêm/Sửa sản phẩm

Mở: admin/view/template/catalog/product_form.twig

Tìm: {% if error_meta_title[language.language_id] %}

và dán trên {% if error_meta_title[language.language_id] %} đoạn sau:

                <script type="text/javascript">
                    $(function() {
                        $("input[name='product_description[{{ language.language_id }}][name]']").keyup(function() {
                            $("input[name='product_description[{{ language.language_id }}][meta_title]']").val($(this).val());
                        });
                    });
              </script>

2. Trang Thêm/Sửa danh mục

    <file path="admin/view/template/catalog/category_form.twig">
        <operation>
            <search><![CDATA[{% if error_meta_title[language.language_id] %}]]></search>
            <add position="before"><![CDATA[             
                <script type="text/javascript">
                    $(function() {
                        $("input[name='category_description[{{ language.language_id }}][name]']").keyup(function() {
                            $("input[name='category_description[{{ language.language_id }}][meta_title]']").val($(this).val());
                        });
                    });
              </script>
            ]]></add>
        </operation>
    </file>

3. Trang Thêm/Sửa thông tin

    <file path="admin/view/template/catalog/information_form.twig">
        <operation>
            <search><![CDATA[{% if error_meta_title[language.language_id] %}]]></search>
            <add position="before"><![CDATA[             
                <script type="text/javascript">
                    $(function() {
                        $("input[name='information_description[{{ language.language_id }}][title]']").keyup(function() {
                            $("input[name='information_description[{{ language.language_id }}][meta_title]']").val($(this).val());
                        });
                    });
              </script>
            ]]></add>
        </operation>
    </file>

Chúc bạn thành công !!!

Đăng bởi : Doan Nguyen Tự động nhập meta tag title sản phẩm trong Opencart Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét
NEWSLETTER

Nhập email của bạn để nhận cập nhật mẫu mới qua Email

Blog