Tự động nhập meta tag title sản phẩm trong Opencart

Bài này hướng dẫn tự động nhập meta tag title sản phẩm trong Opencart bằng đoạn script trong form sản phẩm, danh mục, và thông tin.


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI TIẾT

1. Trang Thêm/Sửa sản phẩm

Mở: admin/view/template/catalog/product_form.twig

Tìm: {% if error_meta_title[language.language_id] %}

và dán trên {% if error_meta_title[language.language_id] %} đoạn sau:

                <script type="text/javascript">
                    $(function() {
                        $("input[name='product_description[{{ language.language_id }}][name]']").keyup(function() {
                            $("input[name='product_description[{{ language.language_id }}][meta_title]']").val($(this).val());
                        });
                    });
              </script>

2. Trang Thêm/Sửa danh mục

    <file path="admin/view/template/catalog/category_form.twig">
        <operation>
            <search><![CDATA[{% if error_meta_title[language.language_id] %}]]></search>
            <add position="before"><![CDATA[             
                <script type="text/javascript">
                    $(function() {
                        $("input[name='category_description[{{ language.language_id }}][name]']").keyup(function() {
                            $("input[name='category_description[{{ language.language_id }}][meta_title]']").val($(this).val());
                        });
                    });
              </script>
            ]]></add>
        </operation>
    </file>

3. Trang Thêm/Sửa thông tin

    <file path="admin/view/template/catalog/information_form.twig">
        <operation>
            <search><![CDATA[{% if error_meta_title[language.language_id] %}]]></search>
            <add position="before"><![CDATA[             
                <script type="text/javascript">
                    $(function() {
                        $("input[name='information_description[{{ language.language_id }}][title]']").keyup(function() {
                            $("input[name='information_description[{{ language.language_id }}][meta_title]']").val($(this).val());
                        });
                    });
              </script>
            ]]></add>
        </operation>
    </file>

Chúc bạn thành công !!!

0 Nhận xét