test
test

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

2 cách chèn script amp trong thiết kế blogspot

Bài này giới thiệu 2 cách chèn script amp trong thiết kế blogspot không báo lỗi, đúng chuẩn không trượt phát nào.


Cách 1: Chèn như sau

<script async='async' src='https://cdn.ampproject.org/v0.js'></script>
<script async='async' custom-element='amp-form' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js'></script>
<script async='async' custom-element='amp-lightbox' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-lightbox-0.1.js'></script>
<script async='async' custom-element='amp-analytics' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js'></script>
<script async='async' custom-element='amp-ad' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js'></script>

Cách 2: ngắn hơn cách 1

<script async='async' src='https://cdn.ampproject.org/v0.js' />
<script async='async' custom-element='amp-form' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js' />
<script async='async' custom-element='amp-lightbox' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-lightbox-0.1.js' />
<script async='async' custom-element='amp-analytics' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js' />
<script async='async' custom-element='amp-ad' src='https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js' />

---------------------------------------------------------------

2 cách đều chèn trước thẻ đóng </header>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét