Hướng dẫn chèn Google Tag Manager vào template blogspot

Hướng dẫn chèn Google Tag Manager vào template blogspot
Tiêu đề
Hướng dẫn chèn Google Tag Manager vào template blogspot


Hướng dẫn

Báo lỗi đoạn bôi xanh

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-NFK3WDB');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Chuyển đổi & thành &amp;

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&amp;l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-NFK3WDB');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->


Xem thêm Character Entity Reference Chart

Chúc bạn thành công!

Đăng bởi : Doan Nguyen Hướng dẫn chèn Google Tag Manager vào template blogspot Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét