Tạo Ghost Đa Cấu Hình HAC Ghost 2015

Tạo Ghost Đa Cấu Hình HAC Ghost 2015

Cập nhật ngày Bởi

Tools Tạo Ghost ALL Main HAC Ghost 2015

Link Tools HAC Ghost 2015: 

https://drive.google.com/file/d/0B7EWA-zOBUirRWstNTFlNWF4UXc/view?usp=sharing

https://www.dropbox.com/s/8x5zm430b7845wd/HACghost2015.7z?dl=0


Download về giải nén HACghost2015.7z có 2 bản x32 và x64 và hướng dẫn bằng hình ảnh trong đó.

hoặc xem hướng dẫn tại đây:


Tác giả: Hùng Anh Computer

Nhận xét