Chia sẻ Form liên hệ của SoraTemplates

Chia sẻ code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot
Mẫu Form liên hệ dùng chung cho tất cả các templates của SoraTemplates: SoraCart, SoraSeo, SoraFast, SoraPaper, SoraOne v.v…

Tiêu đề

Tiêu đề con

Tiêu đề nhỏ


<style>

#contact{

    background-color:#fff;

    margin:30px 0 !important

}

#contact .contact-form-widget{

    max-width:100% !important

}

#contact .contact-form-name,#contact .contact-form-email,#contact .contact-form-email-message{

    background-color:#FFF;

    border:1px solid #eee;

    border-radius:3px;

    padding:10px;

    margin-bottom:10px !important;

    max-width:100% !important

}

#contact .contact-form-name{

    width:47.7%;

    height:50px

}

#contact .contact-form-email{

    width:49.7%;

    height:50px

}

#contact .contact-form-email-message{

    height:150px

}

#contact .contact-form-button-submit{

    max-width:100%;

    width:100%;

    z-index:0;

    margin:4px 0 0;

    padding:10px !important;

    text-align:center;

    cursor:pointer;

    background:#27ae60;

    border:0;

    height:auto;

    -webkit-border-radius:2px;

    -moz-border-radius:2px;

    -ms-border-radius:2px;

    -o-border-radius:2px;

    border-radius:2px;

    text-transform:uppercase;

    -webkit-transition:all .2s ease-out;

    -moz-transition:all .2s ease-out;

    -o-transition:all .2s ease-out;

    -ms-transition:all .2s ease-out;

    transition:all .2s ease-out;

    color:#FFF

}

#contact .contact-form-button-submit:hover{

    background:#2c3e50

}

#contact .contact-form-email:focus,#contact .contact-form-name:focus,#contact .contact-form-email-message:focus{

    box-shadow:none !important

}

</style>

<div class="contact-form"><div class="contact section" id="contact" style="display: block;"><div class="widget ContactForm" id="ContactForm1"><div class="contact-form-widget"><div class="form"><form name="contact-form"><input class="contact-form-name" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" placeholder="Name" size="30" type="text" value="" />                                <input class="contact-form-email" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" placeholder="Email" size="30" type="text" value="" />                                <textarea class="contact-form-email-message" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" placeholder="Message" rows="5"></textarea>                                <input class="contact-form-button contact-form-button-submit" id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Send" />                                <br /><div style="text-align: center; width: 100%;"><div class="contact-form-error-message" id="ContactForm1_contact-form-error-message"></div><div class="contact-form-success-message" id="ContactForm1_contact-form-success-message"></div></div></form></div></div></div></div></div>
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.