Export/Import file Excel sản phẩm trong Opencart

1 module rất hay cho tất cả các phiên bản Opencart (từ 1.5 đến 3x). Đó là module “Export/Import Tool”

1 công cụ rất quan trọng với 1 website cần lấy thông tin sản phẩm để cho mấy bạn bên kế toán làm việc, cũng như giúp bạn có thể dùng khi cần lấy dữ liệu úp sang 1 website khác.
Installation
 In the OpenCart admin backend, do the following steps: 
  1. Install via Extensions > Marketplace or via Extensions > Installer > Upload 
  2. Go to Extensions > Modifications, you should see an entry for this Export/Import tool 
  3. Click on the Refresh button (top right of the page) 
  4. Go to System > Users > User Group > Edit Administrator 
  5. Set access and modify permissions for ‘extension/export_import’ (for OC 3.x or later) or ‘tool/export_import’ (for OC 2.x or earlier) That’s it! You should now see the Export/Import tool under the menu System > Maintenance > Export / Import (for OC 3.x or later) or under the menu System > Tools > Export / Import (for OC 2.x or earlier).

Thông tin chi tiết hơn và link tải về:
https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=17
Chúc bạn thành công !!
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.