Hướng dẫn chèn Google Tag Manager vào template blogspot

Tiêu đề
Hướng dẫn chèn Google Tag Manager vào template blogspot


Hướng dẫn

Báo lỗi đoạn bôi xanh


<!-- Google Tag Manager -->

<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':

new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],

j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=

'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);

})(window,document,'script','dataLayer','GTM-NFK3WDB');</script>

<!-- End Google Tag Manager -->

Chuyển đổi & thành &amp;


<!-- Google Tag Manager -->

<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':

new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],

j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&amp;l='+l:'';j.async=true;j.src=

'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);

})(window,document,'script','dataLayer','GTM-NFK3WDB');</script>

<!-- End Google Tag Manager -->

Xem thêm Character Entity Reference Chart

Chúc bạn thành công!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.