Hướng dẫn thêm tính năng tự động tạo mã sản phẩm Opencart

Bài viết này hướng dẫn thêm tính năng tự động tạo mã sản phẩm Opencart 1 2 3 chi tiết. Nhiều shop hàng hóa sản phẩm chưa có mã, ngại nhập tay thủ công thì nên dùng cách này để có thể bỏ qua bước nhập mã sản phẩm ( mặc định là bắt buộc trong opencart ).

Hướng dẫn:

<file name=”admin/controller/catalog/product.php”>
<operation error=”skip”>
             <search position=”replace”><![CDATA[$data[‘model’] = ”;]]></search>
             <add><![CDATA[$data[‘model’] = ‘M’.rand(1000,9999).’X’.date(‘dmyHis’,time());]]></add>
</operation>

<operation error=”skip”>
             <search position=”replace”><![CDATA[$data[‘model’] = $product_info[‘model’];]]></search>
             <add><![CDATA[
if(!preg_match(‘/^M[d]{4}X[d]{12}$/’,$product_info[‘model’])){
$data[‘model’] = ‘M’.rand(1000,9999).’X’.date(‘dmyHis’,time());
} else {
$data[‘model’] = $product_info[‘model’];
}
]]></add>
</operation>
<?php } ?>
</file>

OK

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.