mysql_connect() function trong php

Hàm mysql_connect() sẽ kết nối tới MySQL server.

Cú pháp

Cú phápmysql_connect( $host, $username, $pass);
Trong đó:
  • $host là tên hosting.
  • $username là tên người dùng MySQL.
  • $pass là mật khẩu của người dùng.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một resource đại diện cho kết nối với MySQL server.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm mysql_connect():
Code
1
2
3
4
5
6
$link = @mysql_connect('localhost', 'roor', '');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
echo 'Connected successfully';
mysql_close($link);
Kết quả
1
Connected successfully
Tham khảo: php.net
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.