PHP mysqli_connect() trong PHP


Example

Open a new connection to the MySQL server:
<?php
$con = mysqli_connect(“localhost”,”my_user”,”my_password”,”my_db”);

// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
  {
  echo “Failed to connect to MySQL: ” . mysqli_connect_error();
  }
?>


PHP Version: 5+

Nguồn: https://www.w3schools.com/php/func_mysqli_connect.asp

Tham khảo thêm: http://php.net/manual/en/function.mysqli-connect.php

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.