SEO Breadcrumb cho Opencart 3x

Sau khi chèn code chúng ta sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của anh Google, được kết quả như sau:

Kiểm tra thực tế

Hướng dẫn:

Chèn code sau vào template các page: product, category, information

Design >> Theme Editor >> Choose a tempalte

Sửa trang product


  <ul class="breadcrumb" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/">

    {% for breadcrumb in breadcrumbs %}

    <li typeof="v:Breadcrumb"><a href="{{ breadcrumb.href }}" rel="v:url" property="v:title" title="{{ breadcrumb.text }}"> {{ breadcrumb.text }}</a></li>

    {% endfor %}

  </ul>

Các trang khác tương tự

Chúc bạn thành công!!!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.