Sitemap của Blogspot chuẩn nhất

Tệp sitemap XML giống như thư mục của tất cả các trang tồn tại trên trang web hoặc blog của bạn. Các công cụ tìm kiếm như Google và Bing có thể sử dụng các tệp sơ đồ trang web này để khám phá các trang trên trang web của bạn mà các chương trình tìm kiếm có thể đã bỏ lỡ trong thời gian thu thập dữ liệu thông thường.

1. Năm 2018 google đã cập nhật file sitemap cho blogger, cu thể như sau:

 www.tenmiencuaban.com/sitemap.xml

2. Đối với các blog có nhiều hơn 500 bài:

atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

Trên 500 bài:

http://www.domain.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500 Sitemap: http://www.domain.com/atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=500 Sitemap: http://www.domain.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1001&max-results=500 Sitemap: http://www.domain.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1501&max-results=500 Sitemap: http://www.domain.com/atom.xml?redirect=false&start-index=2001&max-results=500 Sitemap: http://www.domain.com/atom.xml?redirect=false&start-index=2501&max-results=500 Sitemap: http://www.domain.com/atom.xml?redirect=false&start-index=3001&max-results=500

* Khai báo sitemap blogspot qua file robots.txt

   Cài đặt => Tùy chọn tìm kiếm => Robots.txt (tùy chỉnh)

User-agent: *
Disallow: /search
Allow: / Sitemap: http://www.domain.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500


*  Khai báo với Google WMT

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.