Thêm nút gọi đa năng ở góc màn hình cho Blogspot

Hướng dẫn nút gọi đa năng ở góc màn hình cho Blogspot. Thay vì phải tạo từng nút Facebook messenger, Zalo chat, Skype chat, Gửi email thì tại sao bạn không gộp chúng thành một menu và sử dụng nút hiển thị menu đó khi click hay hover vào nút
Thêm nút gọi đa năng ở góc màn hình cho Blogspot

Nút liên hệ này được vietblogdao.com chia sẻ và sau đây là đoạn code chèn vào trước thẻ đóng </body>


<link href=’https://vietblogdao.github.io/style/arcontactus.css’ rel=’stylesheet’/>
<script src=’https://vietblogdao.github.io/script/arcontactus.js’ type=’text/javascript’/>
<div id=’arcontactus’/>
<script>//<![CDATA[
var arCuMessages = [“Xin chu00e0o!”, “Tu00f4i cu00f3 thu1ec3 giu00fap gu00ec cho bu1ea1n?”];
var arCuLoop = false;
var arCuCloseLastMessage = false;
var arCuPromptClosed = false;
var _arCuTimeOut = null;
var arCuDelayFirst = 2000;
var arCuTypingTime = 2000;
var arCuMessageTime = 4000;
var arCuClosedCookie = 0;
var arcItems = [];
window.addEventListener(‘load’, function() {
  arCuClosedCookie = arCuGetCookie(‘arcu-closed’);
  jQuery(‘#arcontactus’).on(‘arcontactus.init’, function() {
    if (arCuClosedCookie) {
      return false;
    }
    arCuShowMessages();
  });
  jQuery(‘#arcontactus’).on(‘arcontactus.openMenu’, function() {
    clearTimeout(_arCuTimeOut);
    arCuPromptClosed = true;
    jQuery(‘#contact’).contactUs(‘hidePrompt’);
    arCuCreateCookie(‘arcu-closed’, 1, 30);
  });
  jQuery(‘#arcontactus’).on(‘arcontactus.hidePrompt’, function() {
    clearTimeout(_arCuTimeOut);
    arCuPromptClosed = true;
    arCuCreateCookie(‘arcu-closed’, 1, 30);
  });
  var arcItem = {};
  arcItem.id = ‘msg-item-1’;
  arcItem.class = ‘msg-item-facebook-messenger’;
  arcItem.title = ‘Messenger’;
  arcItem.icon = ‘<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewBox=”0 0 448 512″><path fill=”currentColor” d=”M224 32C15.9 32-77.5 278 84.6 400.6V480l75.7-42c142.2 39.8 285.4-59.9 285.4-198.7C445.8 124.8 346.5 32 224 32zm23.4 278.1L190 250.5 79.6 311.6l121.1-128.5 57.4 59.6 110.4-61.1-121.1 128.5z”></path></svg>’;
  arcItem.href = ‘https://m.me/nguyenthanhdoanofficial’;
  arcItem.color = ‘#567AFF’;
  arcItems.push(arcItem);
  var arcItem = {};
  arcItem.id = ‘msg-item-9’;
  arcItem.class = ‘msg-item-telegram-plane’;
  arcItem.title = ‘Zalo Chat’;
  arcItem.icon = ‘<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewBox=”0 0 448 512″><path fill=”currentColor” d=”M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z”></path></svg>’;
  arcItem.href = ‘https://zalo.me/0974858395’;
  arcItem.color = ‘#1EBEA5’;
  arcItems.push(arcItem);
  var arcItem = {};
  arcItem.id = ‘msg-item-6’;
  arcItem.class = ‘msg-item-skype’;
  arcItem.title = ‘Skype Chat’;
  arcItem.icon = ‘<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewBox=”0 0 448 512″><path fill=”currentColor” d=”M424.7 299.8c2.9-14 4.7-28.9 4.7-43.8 0-113.5-91.9-205.3-205.3-205.3-14.9 0-29.7 1.7-43.8 4.7C161.3 40.7 137.7 32 112 32 50.2 32 0 82.2 0 144c0 25.7 8.7 49.3 23.3 68.2-2.9 14-4.7 28.9-4.7 43.8 0 113.5 91.9 205.3 205.3 205.3 14.9 0 29.7-1.7 43.8-4.7 19 14.6 42.6 23.3 68.2 23.3 61.8 0 112-50.2 112-112 .1-25.6-8.6-49.2-23.2-68.1zm-194.6 91.5c-65.6 0-120.5-29.2-120.5-65 0-16 9-30.6 29.5-30.6 31.2 0 34.1 44.9 88.1 44.9 25.7 0 42.3-11.4 42.3-26.3 0-18.7-16-21.6-42-28-62.5-15.4-117.8-22-117.8-87.2 0-59.2 58.6-81.1 109.1-81.1 55.1 0 110.8 21.9 110.8 55.4 0 16.9-11.4 31.8-30.3 31.8-28.3 0-29.2-33.5-75-33.5-25.7 0-42 7-42 22.5 0 19.8 20.8 21.8 69.1 33 41.4 9.3 90.7 26.8 90.7 77.6 0 59.1-57.1 86.5-112 86.5z”></path></svg>’;
  arcItem.href = ‘skype://nguyenthanhdoan?chat’;
  arcItem.color = ‘#1C9CC5’;
  arcItems.push(arcItem);
  var arcItem = {};
  arcItem.id = ‘msg-item-7’;
  arcItem.class = ‘msg-item-envelope’;
  arcItem.title = ‘Gửi Email’;
  arcItem.icon = ‘<svg  xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewBox=”0 0 512 512″><path fill=”currentColor” d=”M464 64H48C21.5 64 0 85.5 0 112v288c0 26.5 21.5 48 48 48h416c26.5 0 48-21.5 48-48V112c0-26.5-21.5-48-48-48zM48 96h416c8.8 0 16 7.2 16 16v41.4c-21.9 18.5-53.2 44-150.6 121.3-16.9 13.4-50.2 45.7-73.4 45.3-23.2.4-56.6-31.9-73.4-45.3C85.2 197.4 53.9 171.9 32 153.4V112c0-8.8 7.2-16 16-16zm416 320H48c-8.8 0-16-7.2-16-16V195c22.8 18.7 58.8 47.6 130.7 104.7 20.5 16.4 56.7 52.5 93.3 52.3 36.4.3 72.3-35.5 93.3-52.3 71.9-57.1 107.9-86 130.7-104.7v205c0 8.8-7.2 16-16 16z”></path></svg>’;
  arcItem.href = ‘mailto:admin@doannguyen.net’;
  arcItem.color = ‘#FF643A’;
  arcItems.push(arcItem);
  var arcItem = {};
  arcItem.id = ‘msg-item-8’;
  arcItem.class = ‘msg-item-phone’;
  arcItem.title = ‘Call 0974858395’;
  arcItem.icon = ‘<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” viewBox=”0 0 512 512″><path fill=”currentColor” d=”M493.4 24.6l-104-24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2-11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z”></path></svg>’;
  arcItem.href = ‘tel:0974858395’;
  arcItem.color = ‘#4EB625’;
  arcItems.push(arcItem);
  jQuery(‘#arcontactus’).contactUs({
    items: arcItems
  });
});
//]]></script>

Ưu điểm:

  1. Tích hợp nhiều cách liên hệ như “call, chat messenger, chat zalo, chat skype, gửi mail”  
  2. Load rất nhẹ và nhanh
  3. Nút gọi có hiệu ứng đẹp, chuyển động thay đổi liên tục

Chúc bạn thành công !!!

Rate this post

2 thoughts on “Thêm nút gọi đa năng ở góc màn hình cho Blogspot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.