Thêm www cho tên miền chạy Opencart

Thêm và .htaccess

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.doamin.com/$1 [L,R=301]


và thêm www vào tên miền trong phần config.php

<?php
// HTTP
define(‘HTTP’, $_SERVER[‘HTTP_HOST’].dirname($_SERVER[‘PHP_SELF’]).”);
define(‘HTTP_SERVER’, ‘http://’.HTTP);
// HTTPS

define(‘HTTPS_SERVER’, ‘http://’.HTTP);

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.