Theme blogspot bán hàng Flatsome Mega Shop

Theme blogspot bán hàng Flatsome Mega ShopTheme blogspot bán hàng Flatsome Mega Shop

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Giao diện trang danh mục sản phẩm Check
Fast Loading Check
Giao diện trang chi tiết sản phẩm Check
Dữ liệu có cấu trúc Check
Popular Posts Widget True
Label Widget True
Google Form True
404 Page Check

TÍNH NĂNG BÁN HÀNG

Tính năng Test
Live search True
Product Quick View True
Sale Bubble Options True
Quick Add To Cart button True
Add To Wishlist True
Category list styles True
Category layouts True
Off-canvas Filtering True
Use any image format True
Mobile Optimized design True
Start Rating True
Customer Review True

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Giao diện trang danh mục sản phẩm

Flatsome category page

Giao diện trang bài viết sản phẩm

Flatsome product page

Giao diện trang wishlist

Flatsome wishlist page

Giao diện trang giỏ hàng

Flatsome cart page

Giao diện trang thanh toán

Flatsome checkout page

Giao diện trang hoàn tất

Flatsome order complete page
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.