Xóa nút Add to cart trong WooCommerce

Nếu muốn xóa tất cả nút Add to cart này trên shop và chỉ hiện thị giá sản phẩm để khách hàng tham khảo, ta thêm code sau đây vào file functions.php.

function remove_woocommerce_add_to_cart_button() {
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );
remove_action( 'woocommerce_simple_add_to_cart', 'woocommerce_simple_add_to_cart', 30 );
remove_action( 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 30 );
remove_action( 'woocommerce_variable_add_to_cart', 'woocommerce_variable_add_to_cart', 30 );
remove_action( 'woocommerce_external_add_to_cart', 'woocommerce_external_add_to_cart', 30 );
remove_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation', 10 );
remove_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation_add_to_cart_button', 20 );
}
add_action( 'init', 'remove_woocommerce_add_to_cart_button' );

Tham khảo Kindalog

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.